Tra cứu văn bản

65 kết quả chứa từ khóa: 1737/CT-BGDĐT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Chỉ thị 643/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Chỉ thị 800/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, COVID-19 Tải về
05

Chỉ thị 79/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Chỉ thị 666/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Chỉ thị 2268/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Chỉ thị 993/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Chỉ thị 138/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13

Chỉ thị 4316/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Chỉ thị 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
16

Chỉ thị 1921/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Chỉ thị 505/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18

Chỉ thị 5972/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
19

Chỉ thị 6186/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
20

Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về