Tra cứu văn bản

142 kết quả chứa từ khóa: 17/CT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 17/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Thông tư 17/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 17/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Thông tư 17/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Thông tư 17/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Thông tư 17/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Thông tư 17/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm bưu điện - văn hóa xã

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Thông tư 17/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Thông tư 17/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
13

Thông tư 17/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Chỉ thị 17/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2010/BTTTT Phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 17-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập và phê chuẩn luận chứng kinh tế - kỹ thuật rừng cấm Quốc gia Ba Vì - Hà Nội

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Thông tư liên tịch 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 17/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về