Tra cứu văn bản

2.297 kết quả chứa từ khóa: 1692/QĐ-BNN-PC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1692/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 1692/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1531/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 5016/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 2370/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2022

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 1894/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Quyết định 206/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 5429/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 2624/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 5104/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 2673/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đến ngày 30/6/2019; Danh mục điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa

Lĩnh vực: Đầu tư, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 2460/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 321/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 469/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 326/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Quyết định 1692/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước vào danh mục các tuyến thoát nước, hồ nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt do Thành phố quản lý sau đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định 1629/-UBND ngày 09/03/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 2876/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Quyết định 1958/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Quyết định 687/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/12/2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 500/-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về