Tra cứu văn bản

277 kết quả chứa từ khóa: 1640/LĐTBXH-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1640/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Công văn 4027/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý III/2022 và ước giải ngân quý IV/2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
03

Công văn 3940/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Công văn 3309/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
05

Công văn 2415/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
06

Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Công văn 540/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Công văn 91/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Công văn 4588/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Công văn 4496/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
11

Công văn 2169/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - Ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025 (Vốn sự nghiệp)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Công văn 1833/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Công văn 3514/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu và nộp tiền từ khai thác, xử lý tài sản công vào tài khoản tạm giữ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Công văn 2828/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Công văn 3563/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Lĩnh vực: Hành chính, COVID-19 Tải về
17

Công văn 359/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
18

Công văn 3914/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều kiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng và kho lưu trữ hồ sơ người có công từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
19

Công văn 2276/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
20

Công văn 2997/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về