Tra cứu văn bản

1.474 kết quả chứa từ khóa: 16/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1441

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
1442

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1443

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1444

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1445

Quyết định 16/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1446

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1447

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1448

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1449

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại trong sản phẩm điện, điện tử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
1450

Thông tư liên tịch 16/2011/TTLT-BCT-BNV của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
1451

Quyết định 16/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
1452

Quyết định 16/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1453

Thông tư 16/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh,và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
1454

Thông tư liên tịch 16/LB-TT của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về việc giám định thương tật cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1455

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm ngoài giờ của giao viên các trường phổ thông công lập

1456

Thông tư quy định chế độ thu lệ phí cấp giấy phép điều tra địa chất và khai thác mỏ

1457

Thông tư hướng dẫn bổ sung việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích

1459

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quyền tự chủ tài chính trong các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp và nông - lâm nghiệp (dưới đây gọi chung là hợp tác xã)

1460

Thông tư về việc đẩy mạnh trồng cây và quản lý cây hai bên dường giao thông