Tra cứu văn bản

20 kết quả chứa từ khóa: 16/2018/Q%u0110-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính, Địa giới hành chính Tải về
03

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục số hiệu đường bộ, Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
05

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
09

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về công tác thi đua, khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
10

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông với cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quy trình giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
15

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
16

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về