Tra cứu văn bản

605 kết quả chứa từ khóa: 1396/QĐ-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1396/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02

Quyết định 1396/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Lý lịch tư pháp; Công chứng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
03

Quyết định 1396/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
04

Quyết định 1396/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Quyết định 1396/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đạt tiêu chí đô thị loại IV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

​Quyết định 1396/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1396/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017-2021

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Quyết định 1396/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 2328/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần phim Ba Lan tại Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 1724/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 979/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 323/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 06/-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 83/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Quyết định 80/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 3572/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Tổng dự toán Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 2974/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Quyết định 2828/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển lãm ảnh của Belarus tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 1988/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 1810/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung Danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 1785/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về