Tra cứu văn bản

4.044 kết quả chứa từ khóa: 132/2017/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Kế toán-Kiểm toán Tải về
03
04

Thông tư 132/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 132/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Thông tư 146/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07
08

Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
09

Thông tư 132/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Hàng hải Tải về
10

Thông tư 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Thông tư 144/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
13

Thông tư 139/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Thông tư 136/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Thông tư 133/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Thông tư 130/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp Tải về
17

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
18

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
19

Thông tư 121/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Thông tư 122/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về