Tra cứu văn bản

1.280 kết quả chứa từ khóa: 12/2017/TT-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
02

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Thông tư 12/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Thông tư 12/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
05

Thông tư 12/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 12/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
07

Thông tư 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
08

Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
09
10

Thông tư 15/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Thông tư 13/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Thông tư 11/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"

Lĩnh vực: Đầu tư, Khoa học-Công nghệ Tải về
13

Thông tư 08/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Thông tư 09/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Thông tư 06/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
16

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Thông tư 05/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Thông tư 10/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Thông tư 07/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
20

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về