Tra cứu văn bản

1.432 kết quả chứa từ khóa: 1090/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1090/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
02

Quyết định 1090/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 1090/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
04

Quyết định 1090/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KOSTEC Co., Ltd. – KR0041

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 2329/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
06

Quyết định 1905/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2022-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
07
08

Quyết định 1486/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Quyết định 1310/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
10

Quyết định 1251/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường", mã số: KC.06/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 1254/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", mã số: KC.10/21-30

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khoa học-Công nghệ Tải về
12

Quyết định 1229/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
13

Quyết định 1077/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
14

Quyết định 1029/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", mã số: KX.06/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
15

Quyết định 976/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Doanh nghiệp Tải về
16

Quyết định 896/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
17

Quyết định 859/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
18

Quyết định 829/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hóa", mã số: KC.03/21-30

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 836/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Quyết định 791/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về