Tra cứu văn bản

240 kết quả chứa từ khóa: 10548/CT-BNN-QLCL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 10548/CT-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 371/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Quyết định 1099/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 1384/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 516/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 184/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 970/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 1802/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ"

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 533/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 1312/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 751/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 3177/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 5009/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 2250/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 43/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 161/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Quyết định 3379/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành "Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ"

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 1414/QÐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế và bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 1456/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp "Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 3545/QĐ-BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ định tạm thời phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về