Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.166 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/TT-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa Thông tư 03/2017/TT-BTP công chức thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
03

Thông tư 08/2021/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2021
04

Thông tư 08/2019/TT-BTP biện pháp thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
05

Thông tư 18/2018/TT-BTP sửa đổi quy định về quản lý cán bộ công chức thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
06

Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
07

Thông tư 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
08

Thông tư 16/2018/TT-BTP báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
09

Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2018
10

Thông tư 06/2018/TT-BTP quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
11

Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
12

Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
13

Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáp dục pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
14

Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành lĩnh vực bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2018
15

Thông tư 02/2018/TT-BTP ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
16

Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2018
17

Thông tư 08/2017/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
18

Thông tư 04/2018/TT-BTP ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường Nhà nước

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
19

Thông tư 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm Bộ Tư pháp, liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2018
20

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT sửa đổi các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2019
Vui lòng đợi