Tra cứu văn bản

1.182 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
1161

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
1162

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
1163

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
1164

Quyết định 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
1165

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
1166

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1167

Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
1168

Quyết định 08/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
1169

Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
1170

Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
1171

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
1172

Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BTP-BNV của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1173

Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
1174

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTM-BNV của Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
1175

Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1176

Thông tư liên tịch 08/TT-LB của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
1177

Thông tư quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp

1178

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
1179

Thông tư hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng tiền thu về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

1180

Thông tư 08/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về