Tra cứu văn bản

252 kết quả chứa từ khóa: 03/BXD-VLXD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Thông tư 03/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
03

Thông tư 03/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
04

Thông tư 03/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Xây dựng Tải về
05
06

Thông tư 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
07

Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
08

Thông tư 03/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BXD ngày 17/05/2013 về Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
09

Thông tư 19-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng vè việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/95 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
10

Thông tư 19/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 02-CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
11

Thông tư 04-BXD/VLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Thông tư 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
13

Thông tư 03/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
14

Thông tư 03/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Xây dựng Tải về
15

Thông tư 03/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
16

Thông tư 03/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
17

Thông tư 03/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
18

Thông tư 03-BXD/KTQH của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch xây dựng các thị trấn và thị tứ

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
19

Thông tư 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về