Tra cứu văn bản

1.247 kết quả chứa từ khóa: 03/2018/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
1221

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
1222
1223

Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
1224

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
1225

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
1226

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
1227

Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN của Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
1228

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
1229

Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT của Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
1230

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
1231

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra giao thông vận tải ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
1232

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
1233

Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
1234

Thông tư liên tịch 03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ đối với người lao động trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
1235
1236

Thông tư 03-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Séc và Slôvakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt nam về nước trước thời hạn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Ngoại giao Tải về
1237

Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện trợ cấp thêm đối với công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội

1238

Thông tư hướng dẫn bổ sung đối tượng ưu tiên cho vay, quy trình, chuyển vốn, nhiệm vụ thẩm định của hệ thống kho bạc về việc kiểm tra của liên Bộ đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm thoe Nghị quyết sô 120/HĐBT ngày11/4/92 của HĐBT

1239

Thông tư liên Bộ quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ.

1240

Thông tư liên tịch 03/TT-LB của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 151/TTg ngày 12/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá

Lĩnh vực: Chính sách Tải về