Tra cứu văn bản

1.246 kết quả chứa từ khóa: 03/2018/TT-BNV
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 05/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
42

Thông tư 04/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
43

Thông tư 3/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
44

Thông tư 02/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
45

Thông tư 06/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
46

Thông tư 5/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
47

Thông tư 14/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
48

Thông tư 12/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
49

Thông tư 11/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
50

Thông tư 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
51

Thông tư 9/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
52

Thông tư 2/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
53
54

Thông tư 7/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
55

Thông tư 01/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
56

Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
57

Thông tư 7/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
58

Thông tư 03/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
59

Thông tư 5/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
60

Thông tư 4/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về