Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 649 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
41

​Kế hoạch 646/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc​ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Gia Lai năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
42

Quyết định 271/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
43

Kế hoạch 1583/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước" trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
44

Quyết định 403/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022 - 2030 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
45

Quyết định 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
46

Quyết định 1395/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
47

Quyết định 271/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình tổng thể của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
48

Kế hoạch 151/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
49

Kế hoạch 88/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiếm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
50

Hướng dẫn 97-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lĩnh vực: Chính sách, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
51

Kế hoạch 1209/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
52

Kế hoạch 35/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
53

Quyết định 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
54

Quyết định 406/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
55

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
56

Kế hoạch 608/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
57

Quyết định 109/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
58

Công văn 02a/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
59

Quyết định 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
60

Quyết định 321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về