Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 496 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
461

Công văn 2873/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, cắt giảm đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
462

Thông báo 113/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ giao ban trực tuyến với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội 4 tháng đầu năm 2008 và thực hiện biện pháp kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
463

Công văn 3119/BKH-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chỉ tiêu ngân sách nhà nước năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
464

Công văn 5050/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
465

Chỉ thị 1127/CT-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
466

Quyết định 721/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
467

Thông tư 34/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 23/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
468

Quyết định 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2008
469

Nghị quyết 10/2008/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Lĩnh vực: Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
470

Thông báo 91/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Chính sách;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
471

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 02/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2008
472

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để góp phần giảm lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
473

Công văn 3363/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2008
474

Quyết định 377/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2008
475

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 13/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2008
476

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí;Điện lực Tải về
Ban hành: 10/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
477

Thông tư 20/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng, chống tham nhũng và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 19/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
478

Nghị định 19/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
479

Công văn 826/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2008

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 04/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2008
480

Thông tư 14/2008/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Lĩnh vực: An ninh quốc gia;Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 31/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
Vui lòng đợi