Quyết định 14/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên phối hợp kiểm tra chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
------------
Số: 14/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 05 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM TRA ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG
TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007;
Căn cứ Luật Đo lường năm 2011;
Căn cứ Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về đo lường;
Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu;
Xét đề nghị của sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 11/TTr-KHCN ngày 21/4/2016, Công văn số 155/STP-XD&KTrVB ngày 15/4/2016 của sở Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: sở Khoa học và Công nghệ, sở Công Thương, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Việt Hùng
 
 
 
QUY CHẾ
PHỐI HỢP KIỂM TRA ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm của các cơ quan trong việc phối hợp kiểm tra về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2. Quy chế này áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu gồm sở Khoa học và Công nghệ; sở Công thương; Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
Việc phối hợp kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng xăng dầu;
2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; không chồng chéo, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu;
3. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp.
4. Đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong quá trình phối hợp;
5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu.
Điều 3. Hình thức phối hợp
1. Cử cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng xăng dầu;
2. Thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng xăng dầu;
3. Chủ trì, phối hợp kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương.
 
Chương II
NỘI DUNG PHỐI HỢP KIỂM TRA
 
Điều 4. Đối tượng kiểm tra
1. Kiểm tra về đo lường: các phương tiện đo, phép đo sử dụng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
2. Kiểm tra về chất lượng: sản phẩm, hàng hóa xăng, dầu các loại.
Điều 5. Nội dung kiểm tra
1. Kiểm tra về đo lường
a) Đối với phương tiện đo, bao gồm:
Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định theo quy định; sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về thể hiện yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản trên phương tiện đo hoặc trên nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo; sự phù hợp của phương tiện đo với điều kiện về lắp đặt, bảo quản, lưu giữ; sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.
b) Đối với phép đo, bao gồm:
Kiểm tra, xác định sự phù hợp của phương tiện đo đã sử dụng và điều kiện đo với yêu cầu kỹ thuật đo lường; việc thực hiện các điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương tiện đo, lượng hàng hóa; sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép.
2. Kiểm tra về chất lượng
a) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về ghi nhãn, chất lượng xăng dầu theo quy định hiện hành của pháp luật.
b) Thử nghiệm mẫu để đánh giá sự phù hợp của xăng, dầu với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Việc lấy mẫu thử nghiệm chất lượng xăng dầu được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng và phải tiến hành thử nghiệm mẫu tại tổ chức thử nghiệm được chỉ định.
Cách thức lấy mẫu xăng dầu được thực hiện theo văn bản kỹ thuật hướng dẫn thực hiện lấy mẫu xăng dầu hiện hành do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.
Điều 6. Hình thức kiểm tra
1. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Kiểm tra đặc thù là biện pháp nghiệp vụ kiểm tra về đo lường có sử dụng phương tiện giao thông, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng thực hiện việc lấy mẫu, kiểm tra trước khi xuất trình quyết định kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường.
Hình thức kiểm tra đặc thù được quy định cụ thể tại Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; Thông tư 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.
Điều 7. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch
a) Cơ quan chủ trì xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra hàng năm theo quy định đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan để phối hợp. Trong trường hợp cần thiết phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về chương trình, kế hoạch thì cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn yêu cầu.
b) Trước khi tổ chức triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch kiểm tra, cơ quan chủ trì phải trao đổi, thống nhất với cơ quan có liên quan về cách thức và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện.
2. Phối hợp thực hiện kiểm tra
a) Cơ quan chủ trì có trách nhiệm thành lập đoàn kiểm tra; trưởng đoàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan chủ trì kiểm tra.
b) Thành viên trong đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra các nội dung theo sự phân công của trưởng đoàn và chịu trách nhiệm trước trưởng đoàn về kết quả kiểm tra.
c) Cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, hỗ trợ các văn bản pháp lý có liên quan và xử lý kết quả kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khi được yêu cầu.
d) Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra nội dung về đo lường, chất lượng xăng dầu theo quy định theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này và các quy định khác về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực tiếp giúp sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
3. Phối hợp xử lý vi phạm
Khi phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu có hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng thì tùy theo mức độ vi phạm cơ quan chủ trì kiểm tra ra quyết định xử phạt hành chính theo thẩm quyền. Trường hợp cơ quan chủ trì kiểm tra không có chức năng xử phạt hành chính thì chuyển hồ sơ và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo lại cho cơ quan chủ trì kiểm tra biết việc xử lý và kết quả xử lý để lưu hồ sơ.
Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu không hợp tác trong quá trình kiểm tra thì cơ quan chủ trì kiểm tra đề nghị cơ quan công an, cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý theo quy định.
4. Cung cấp thông tin vi phạm
Cơ quan chủ trì kiểm tra chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
 
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN
 
Điều 8. Trách nhiệm của sở Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp với sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
2. Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hằng năm và kiểm tra đột xuất phục vụ công tác quản lý hoặc thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.
3. Cử cán bộ kỹ thuật tham gia đoàn kiểm tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu khi sở Công Thương, Công an tỉnh đề nghị. Hỗ trợ các trang thiết bị để thực hiện kiểm tra phương tiện đo, phép đo, chất lượng xăng dầu theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.
4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Là cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin, báo cáo tình hình, kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sáu (6) tháng, một (1) năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo UBND tỉnh về tình hình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
Điều 9. Trách nhiệm của sở Công Thương
1. Chủ trì, phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra toàn diện đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
2. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra theo nội dung quy định về thương mại và nội dung quy định tại Điều 5 của Quy chế này khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên; tiếp nhận và xử lý vi phạm hành chính về đo lường, chất lượng xăng dầu do cơ quan chức năng chuyển đến theo thẩm quyền.
3. Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng khi được đề nghị và phối hợp xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng.
Điều 10. Trách nhiệm của Công an tỉnh
1. Chỉ đạo lực lượng có chức năng thường xuyên thực hiện công tác nghiệp vụ nhằm phát hiện, điều tra xác minh làm rõ đường dây, đối tượng buôn bán xăng dầu nhập lậu, kém chất lượng và gian lận thương mại để xử lý theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra xử lý,
điều tra, xác minh những vụ việc vi phạm lớn, phức tạp và chống người thi hành công vụ. Đặc biệt hỗ trợ trong công tác đấu tranh, phát hiện mua bán thiết bị điện tử và gắn trên cột đo xăng dầu để điều chỉnh sai số nhằm thu lợi bất chính.
2. Thông tin những tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng gửi Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định.
3. Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra về đo lường, chất lượng khi được đề nghị và phối hợp xử lý vi phạm về đo lường, chất lượng.
Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tham gia phối hợp với cơ quan nhà nước có liên quan kiểm tra về đo lường, chất lượng xăng dầu khi được yêu cầu; phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại địa bàn.
 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 12. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này; định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.
2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Quy chế tại ngành, địa phương mình; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện, khi có những vướng mắc hoặc những vấn đề chưa phù hợp, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phản ánh về sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung./.
 
 

thuộc tính Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Quyết định 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái NguyênSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Việt Hùng
Ngày ban hành:11/05/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 14/2016/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi