Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.847 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3661

Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
3662

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3663

Nghị định 55/1998/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam

Ban hành: 22/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
3664

Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
3665

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
3666

Quyết định 0807/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Qui chế tổ chức và quản lý chợ biên giới VIệt Nam - Lào

Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3667

Quyết định 116/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Ban hành: 08/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3668

Quyết định 0774/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trong khu vực biên giới Việt - Trung

Ban hành: 04/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3669

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru

Ban hành: 03/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3670

Công văn 4249-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 657-TTg

Ban hành: 26/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
3671

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 04/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
3672

Quyết định 0625/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

Ban hành: 01/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3673

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Ban hành: 12/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3674

Thông tư 08/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng

Ban hành: 28/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3675

Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3676

Quyết định 0385/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế giải quyết công việc của Bộ TM với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép XK, NK hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp VN ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN

Ban hành: 28/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
3677

Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc quy định tạm thời về nhập khẩu rượu năm 1998

Ban hành: 26/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
3678

Công điện về dán tem hàng nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại...

Ban hành: 20/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3679

Thông tư 31/1998/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 47/TC/TCT ngày 18/7/1997 về chế độ thu, nộp và quản lý phí cấp giấy phép kinh doanh

Ban hành: 17/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3680

Quyết định 321/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/97 và 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/98 của CP liên quan đến XNK, tiêu thụ sản phẩm tại VN và gia công của các DN có vốn ĐTNN và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh

Ban hành: 14/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi