Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.810 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3621

Thông tư 18/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Ban hành: 28/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3622

Công văn 4193/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
3623

Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BK của Bộ Thương mại, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi, Bộ tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
3624

Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Ban hành: 31/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2006
3625

Quyết định số 0878/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam

Ban hành: 30/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3626

Nghị định 55/1998/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam

Ban hành: 22/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
3627

Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
3628

Công văn 3923-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc quy định địa bàn quản lý của các phòng quản lý xuất nhập khẩu

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
3629

Quyết định 0807/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Qui chế tổ chức và quản lý chợ biên giới VIệt Nam - Lào

Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3630

Quyết định 116/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Ban hành: 08/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3631

Quyết định 0774/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trong khu vực biên giới Việt - Trung

Ban hành: 04/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3632

Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Peru

Ban hành: 03/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3633

Công văn 4249-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 657-TTg

Ban hành: 26/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
3634

Quyết định 103/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Quyết định số 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 04/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
3635

Quyết định 0625/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

Ban hành: 01/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3636

Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Ban hành: 12/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3637

Thông tư 08/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ ô tô đã qua sử dụng

Ban hành: 28/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
3638

Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
3639

Quyết định 0385/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế giải quyết công việc của Bộ TM với các tổ chức và cá nhân trong việc cấp phép XK, NK hàng hoá; đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp VN ở nước ngoài; đặt văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại VN

Ban hành: 28/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
3640

Thông tư 06/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc quy định tạm thời về nhập khẩu rượu năm 1998

Ban hành: 26/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
Vui lòng đợi