Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.804 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3521

Thông tư 04/2000/TT-BCN của Bộ Công nghiệp hướng dẫn cách ghi nhãn hàng hoá là sản phẩm của các ngành sản xuất công nghiệp

Ban hành: 30/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
3522

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung hướng dẫn nhập khẩu giấy

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3523

Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Chính phủ ban hành

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3524

Chỉ thị 11/2000/CT-BTM của Bộ Thương mại về việc triển khai soạn thảo Luật cạnh tranh và chống độc quyền

Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
3525

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
3526

Công văn 1944/TM-QLCL của Bộ Thương mại về việc thực hiện Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Ban hành: 27/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
3527

Quyết định 310/2000/QĐ-TTg phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3528

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá

Ban hành: 17/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2003
3529

Quyết định 42/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 05/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3530

Quyết định 0556/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 0123/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ Thương Mại

Ban hành: 03/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3531

Hiệp định dưới hình thức trao đổi thư sửa đổi Hiệp định giữa Cộng đồng Châu Âu và Việt Nam về buôn bán hàng dệt may, ký tắt ngày 15/12/1992 sửa đổi lần gần đây nhất dưới hình thức trao đổi thư ký tắt ngày 17/11/1997

Ban hành: 31/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3532

Thông tư 06/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về quản lý chất lượng dầu nhờn động cơ trong kinh doanh

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3533

Quyết định 0492/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)" ban hành kèm theo QĐ số 416/TM-ĐB

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3534

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3535

Công văn 1038/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc chuyển đổi chủng loại linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Ban hành: 13/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3536

Thông tư 05/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 về điều hành xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2000

Ban hành: 21/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3537

Thông tư liên tịch 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP của Bộ Thương mại và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan quản lý về thương mại ở địa phương

Ban hành: 27/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3538

Quyết định 0088/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành danh mục chi tiết hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 18/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
3539

Thông tư 01/2000/TT-BTM của Bộ Thương mại bổ sung Thông tư số 26/1999/TT-BTM ngày 19/08/1999 của Bộ Thương mại về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài

Ban hành: 17/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
3540

Quyết định 0057/2000/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về quy định việc tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2000

Ban hành: 11/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi