Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.566 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3461

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác

Ban hành: 08/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3462

Thông tư 05/TM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 03/01/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Ban hành: 08/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3463

Công văn 0643-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc quản lý, theo dõi hợp đồng gia công

Ban hành: 06/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
3464

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ 01 TM/TCHQ

Ban hành: 06/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
3465

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

Ban hành: 24/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2003
3466

Thông tư 01-TM/TCHQ của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/CP ngày 15.12.1995 của Chính phủ về việc bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất, nhập khẩu từng chuyến

Ban hành: 20/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2004
3467

Nghị định 01/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Ban hành: 03/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
3468

Nghị định 88/CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội

Ban hành: 14/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
3469

Nghị định 86/CP của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá

Ban hành: 08/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
3470

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Latvia về hợp tác kinh tế thương mại

Ban hành: 06/11/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3471

Thông báo về hoạt động quảng cáo trên báo chí

Ban hành: 14/09/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3472

Quyết định 747/TM/KD của Bộ Thương mại ban hành Quy chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ

Ban hành: 07/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3473

Thông tư 38/TT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
3474

Thông tư 37-VHTT-TT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 01/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2004
3475

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cô-oét

Ban hành: 03/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3476

Quyết định 270-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành các mẫu ấn chỉ sử dụng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử phạt hành chính của Quản lý thị trường

Ban hành: 30/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3477

Quyết định 269-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc ban hành bản Quy định về quản lý và sử dụng biển hiệu Quản lý thị trường, thẻ kiểm tra thị trường và vũ khí quân dụng trong lực lượng quản lý thị trường

Ban hành: 30/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3478

Thông tư liên tịch 08 TT/LB của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ cấp phát trang phục cho cán bộ làm công tác quản lý thị trường

Ban hành: 21/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
3479

Thông tư 3229 TM-XNK của Bộ Thương mại cụ thể hoá và điều chỉnh quyết định 96 TM-XNK ngày 14/02/1995

Ban hành: 14/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3480

Quyết định 123/TM-XNK của Bộ Thương mại về bổ sung Quy chế hàng hoá của Vương quốc Cam-pu-chia quá cảnh lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1162/TM-XNK ngày 20/9/1994

Ban hành: 27/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi