Danh mục

Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 23.665 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
23201

Thông tư 09/1998/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc nhập khẩu miễn thuế đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
23202

Quyết định 895/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
23203

Thông tư 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Ban hành: 15/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
23204

Thông tư 99/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 14/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23205

Quyết định 843/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 09/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23206

Thông tư 95/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 15/1998/NĐCP ngày 12/3/1998 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1998

Ban hành: 03/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
23207

Thông tư 94/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác trong nước

Ban hành: 30/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2004
23208

Thông tư 89/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Ban hành: 27/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
23209

Quyết định 805/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại

Ban hành: 25/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
23210

Quyết định 786/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 22/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
23211

Thông tư 83/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế doanh thu nguyên vật liệu vá bán hàng thành phẩm mua của cơ sở sản xuất để sản xuất hàng xuất khẩu

Ban hành: 20/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
23212

Quyết định 766/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính ban hành giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
23213

Thông tư 79/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế

Ban hành: 12/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
23214

Quyết định 155/1998/TCHQ-QĐ của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 27/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
23215

Quyết định 700-QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 26/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
23216

Thông tư 71/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế lợi tức theo Quyết định 29/1998/QĐ-TTg ngày 09/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành cơ khí

Ban hành: 23/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
23217

Công văn 132-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm về chấp hành NSNN

Ban hành: 21/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
23218

Thông tư 70/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi một số quy định tại Thông tư số 56-TC/NSNN ngày 21/8/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư TW về kinh phí hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Ban hành: 21/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
23219

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
23220

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi