Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 21.813 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21561

Nghị quyết 54/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
21562

Công văn 209/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 20/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
21563

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
21564

Công văn 2536/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

Ban hành: 13/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
21565

Công văn 590/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ thuế

Ban hành: 25/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2020
21566

Công văn 3952/TCT-CS của Tổng cục Hải quan về giá đất tính thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
21567

Công văn 3471/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 03/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
21568

Công văn 5319/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Ban hành: 03/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2020
21569

Công văn 17848/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC

Ban hành: 29/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
21570

Thông tư 47/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện

Ban hành: 07/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2011
21571

Công văn 3953/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chi phí rủi ro của Tổng thầu EPC Dự án nhiệt điện Cà Mau 1

Ban hành: 09/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
21572

Quyết định 588/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010

Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2010
21573

Quyết định 720/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tạm tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thuỷ điện năm 2009

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2009
21574

Thông tư liên tịch 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 24/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
21575

Thông tư 11/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 20/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2006
21576

Công văn 3691/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xác định giá bán điện của nhà máy thuỷ điện Thác Mơ

Ban hành: 19/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2005
21577

Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2003
21578

Hướng dẫn 724/HD-TCQT của Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc thực hiện Quyết định 09/QĐ-TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí

Ban hành: 12/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
21579

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/98 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch

Ban hành: 01/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
21580

Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 22/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
Vui lòng đợi