Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.932 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
1681

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11675:2016 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định vitamin D3 (cholecalciferol)-Phương pháp sắc ký lỏng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1682

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11673:2016 Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh-Xác định cobalamin (hoạt độ vitamin B12)-Phương pháp đo độ đục

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1683

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11599:2016 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định dư lượng ractopamin-Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1684

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11598:2016 Phụ gia thực phẩm-Xylitol

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1685

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11604:2016 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2017
1686

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7028:2009 Sữa tươi tiệt trùng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2018
1687

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7039:2013 ISO 6571:2008 Gia vị và thảo mộc-Xác định hàm lượng dầu dễ bay hơi (phương pháp chưng cất bằng hơi nước)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2018
1688

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7084:2010 ISO 1736:2008/IDF 9:2008 Sữa bột và sản phẩm sữa bột-Xác định hàm lượng chất béo-Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
1689

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7081-2:2010 12080-1:2009/IDF 142-2:2009 Sữa bột gầy-Xác định hàm lượng vitamin A-Phần 2: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
1690

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7138:2013 ISO 13720:2010 Thịt và sản phẩm thịt-Định lượng Pseudomonas spp. giả định

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2018
1691

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7924-3:2017 ISO 16649-3:2015 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm-Phương pháp định lượng Escherichia coli dương tính B-glucuronidaza-Phần 3: Phát hiện và kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl B-D-glucuronid

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
1692

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8128:2015 ISO 11133:2014 Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nước-Chuẩn bị, sản xuất, bảo quản và thử hiệu năng của môi trường nuôi cấy

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
1693

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7946:2008 Nước quả và nectar

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
1694

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8336:2010 Chượp chín

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
1695

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8378:2010 Tôm và sản phẩm tôm-Phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật-Phản ứng chuỗi trùng hợp-Phiên mã ngược (RT-PCR)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
1696

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8375:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng metyltestosteron và dietylstilbestrol bằng phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ (LC-MS/MS)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2018
1697

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8373:2010 Gạo trắng-Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2018
1698

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8374:2010 Thủy sản và sản phẩm thủy sản-Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
1699

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8134:2009 Thịt và sản phẩm thịt-Xác định hàm lượng nitơ (Phương pháp chuẩn)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
1700

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8138:2009 ISO 5553:1980 Thịt và sản phẩm thịt-Phát hiện polyphosphat

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
Vui lòng đợi