Danh mục

Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.938 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
21

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-29:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Sucralose

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
22

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12973:2020 ISO/TR 19838:2016 Vi sinh vật - Mỹ phẩm - Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
23

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12972-2:2020 ISO 16128-2:2017 Mỹ phẩm - Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ - Phần 2: Tiêu chí đối với thành phần và sản phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
24

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12936:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định tỷ lệ hạt mịn trong đường thô bằng phương pháp BSES

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
25

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12971:2020 ISO 15819:2014 Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin(NDLEA) bằng HPLC-MS-MS

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
26

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12974:2020 ISO 21150:2015 Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện E.coli

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
27

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-2:2020 ISO 34101-2:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 2: Yêu cầu đối với kết quả thực hiện (về khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường)

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13142-1:2020 ISO 34101-1:2019 Cacao được sản xuất bền vững và có thể truy xuất nguồn gốc - Phần 1: Yêu cầu đối với hệ thống quản lý sản xuất cacao bền vững

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2022
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7274:2020 Đường và sản phẩm đường – Xác định hàm lượng asen trong các sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp đo màu

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2022
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13166-2:2020 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 2: Thịt trâu và thịt bò

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2022
31

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-28:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Natri saccharin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
32

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-32:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Siro polyglycitol

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
33

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-31:2020/BYT Phụ gia thực phẩm muối Aspartam-Acesulfam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
34

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Alitam

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
35

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-24:2020/BYT Phụ gia thực phẩm Calci cyclamat

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12942:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định Protein đậu nành trong sản phẩm thịt - Phương pháp hấp thụ Miễn dịch liên kết Enzym

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12943:2020 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng CLOPIDOL trong thịt gà - Phương pháp sắc ký lỏng

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2022
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12938:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định hàm lượng sacarose trong nước mía, mật rỉ và sản phẩm đường bằng sắc ký khí

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12939:2020 Đường và sản phẩm đường - Xác định hàm lượng tro sulfat trong đường thô bằng quy trình sulfat hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2022
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12935:2020 Đường và sản phẩm đường – Đánh giá ngoại quan của đường trắng sử dụng thang màu Braunschweig

Lĩnh vực: Công nghiệp;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2022
Vui lòng đợi