Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 833 văn bản: Thông tin-Truyền thông
701

Quyết định 21/2014/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2017
702

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
703

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao chữ ký số chuyên dùng của Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 10/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2014
704

Quyết định 1337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin ngành văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2014
705

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí in, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 19/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
706

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
707

Quyết định 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
708

Quyết định 197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
709

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2017
710

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
711

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2014
712

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
713

Quyết định 49/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
714

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2020
715

Quyết định 7016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2013
716

Quyết định 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Trang thông tin điện tử trên Internet của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
717

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2017
718

Quyết định 7122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2013
719

Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2019
720

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
Vui lòng đợi