Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 833 văn bản: Thông tin-Truyền thông
661

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
662

Quyết định 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
663

Quyết định 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2018
664

Quyết định 68/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2017
665

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình phối hợp trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
666

Quyết định 587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
667

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định quy trình thẩm định và thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
668

Quyết định 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
669

Quyết định 6193/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2014
670

Quyết định 6168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Xây dựng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
671

Quyết định 4098/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy trình cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
672

Quyết định 4097/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
673

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
674

Quyết định 2539/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2021
675

Quyết định 5671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2014
676

Quyết định 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
677

Quyết định 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
678

Quyết định 5336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2014
679

Quyết định 456/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2019
680

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) liên thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
Vui lòng đợi