Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.764 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1641

Quyết định 4907/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 05/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2009
1642

Quyết định 3177/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2009

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2009
1643

Quyết định 1168/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
1644

Quyết định 1058/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối đối với Kết luận thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/03/2009 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 177/QĐ-STTTT ngày 18/05/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (lần 2)

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Khiếu nại-Tố cáo; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
1645

Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
1646

Quyết định 946/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2009-2010 và định hướng đến năm 2015

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
1647

Quyết định 885/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và chức năng nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2009
1648

Quyết định 1242/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
1649

Quyết định 1244/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2009
1650

Quyết định 911/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2009
1651

Quyết định 2420/QĐ-BCT của Bộ Công thương ban hành Kế hoạch cung cấp trực tuyến dịch vụ công do Bộ Công Thương quản lý

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2009
1652

Quyết định 503/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
1653

Quyết định 37/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20 gram

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
1654

Thông tư 14/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2009
1655

Quyết định 45/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2008
1656

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 30/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
1657

Quyết định 22/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2008
1658

Quyết định 09/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc in, cấp Thẻ nhà báo thời hạn 2006 - 2010 (mẫu mới)

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2008
1659

Quyết định 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2007
1660

Quyết định 09/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2007
Vui lòng đợi