Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 2.839 văn bản: Thông tin-Truyền thông
1601

Công văn 4071/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách nhận xuất bản phẩm Nhà nước đặt hàng năm 2014

Ban hành: 29/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2014
1602

Quyết định 1939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 28/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
1603

Quyết định 1526/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông

Ban hành: 23/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2014
1604

Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SIEMIC, INC. - US0160

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1605

Quyết định 1359/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Bothell Lab - US0157

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1606

Quyết định 1355/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Apple Inc.,RF Laboratory - US056

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1607

Quyết định 1353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center - US0007

Ban hành: 23/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1608

Quyết định 2093/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 14/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2014
1609

Quyết định 296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014

Ban hành: 26/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2014
1610

Công văn 234/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống thông tin đánh giá và kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu"

Ban hành: 20/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2014
1611

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014

Ban hành: 13/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2014
1612

Kế hoạch 02/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2014
1613

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2014
1614

Quyết định 7016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình xác định giá thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2013
1615

Công văn 10697/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá cước dịch vụ dữ liệu 3G

Ban hành: 18/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2013
1616

Công văn 10382/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư hỗ trợ máy thu thanh cho các hộ nghèo

Ban hành: 09/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2013
1617

Quyết định 1366/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC Inc. – US0157

Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2014
1618

Quyết định 99/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020"

Ban hành: 14/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
1619

Quyết định 1827/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt "Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2011 - 2015"

Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2014
1620

Quyết định 03/2001/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy chế về tổ chức, quản lý, khai thác mạng tin học diện rộng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội”

Ban hành: 29/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2014
Vui lòng đợi