Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.509 văn bản: Thông tin-Truyền thông
41

Công văn 955/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức, viên chức

42

Quyết định 574/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công Thương

43

Kế hoạch 1148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

44

Quyết định 573/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Bộ Công Thương

45

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

46

Kế hoạch 75/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

47

Quyết định 281/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

48
49
50

Quyết định 253/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027 " năm 2023 của Bộ Tư pháp

51
52
54

Quyết định 119/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023"

55

Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hải Phòng

56

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

57

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

58

Quyết định 630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

59

Quyết định 113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2023 của Bộ Xây dựng

60

Quyết định 697/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023