Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
21

Công văn 12951/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
22

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
23

Công văn 8518/BCĐTW-TTT của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
24

Công văn 5584/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2021
25

Công văn 12833/BGTVT-BCHQS của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lực lượng tự vệ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện hoạt động và khen thưởng cho lực lượng tự vệ năm 2021

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
26

Công văn 278/UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
27

Công văn 7186/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021 (lần thứ 2)

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
28

Công văn 4492/BTP-TĐKT của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp và tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của các Cụm, Khu vực thi đua năm 2021

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
29

Công văn 4437/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp hướng dẫn khen thưởng việc thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
30

Công văn 5249/BGDĐT-TĐKT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
31

Kế hoạch 3663/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
32

Công văn 12031/HĐTĐKT-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021"

Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
33

Kế hoạch 3648/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
34

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” (2012 - 2021)

Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
35

Kế hoạch 04/KH-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
36

Hướng dẫn 40/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức tổng kết và bình xét thi đua năm 2021 các Cụm, Khối thi đua các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2021
37

Công văn 2103-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021

Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
38

Kế hoạch 11595/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “ngành giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
39

Công văn 11399/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thi đua, khen thưởng

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
40

Kế hoạch 127/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ban hành: 28/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
Vui lòng đợi