Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.758 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Quyết định 24/2023/QĐ-UBND của ​Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 11 và các phụ lục kèm theo Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

42
43

Quyết định 3996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

44

Công văn 3383/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ

45

Công văn 3179/BTTTT-CĐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

46

Quyết định 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

47

Quyết định 3733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2023

48

Kế hoạch 534/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ IV, năm 2023

49

Quyết định 3705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

50

Quyết định 871/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ

51

Công văn 603-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

52

Quyết định 3676/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng cho các tác giả đoạt giải tại Giải Báo chí toàn quốc lần thứ XVII - năm 2022

53

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

54

Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định mức thưởng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cao Văn Lầu và Giải Báo chí tỉnh Bạc Liêu

55

Kế hoạch 2551/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát động phong trào thi đua nước rút 05 tháng cuối năm 2023

56

Quyết định 1937/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng

57

Quyết định 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thành lập Ban Tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2023 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

58

Quyết định 3552/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" Thành phố Hà Nội

59
60

Kế hoạch 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2023 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại Thành phố Cần Thơ