Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.216 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
81

Công văn 4142/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 (Quyết định 729/QĐ-TTg)

Ban hành: 19/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2022
82

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung Điều 22 của Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định 09/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2022
83

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
84

Nghị quyết 36/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2022
85

Nghị quyết 73/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2022
86

Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
87

Nghị quyết 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
88

Quyết định 1557/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
89

Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
90

Quyết định 26/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; chính sách khuyến khích phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2022
91

Quyết định 2210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2022
92

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2022
93

Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
94

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
95

Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
96

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 13/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
97

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
98

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
99

Quyết định 815/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2022
100

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
Vui lòng đợi