Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.001 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5581

Công văn 3016/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư khảo sát, thăm dò khoáng sản ở Lào

Lĩnh vực: Đầu tư;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
5582

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
5583

Nghị định 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
5584

Quyết định 680/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đổi tên Vụ Khoa học công nghệ thành Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
5585

Công văn 3798/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến kinh doanh than

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Doanh nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
5586

Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
5587

Quyết định 485/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"

Lĩnh vực: Chính sách;Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
5588

Quyết định 57/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020"

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
5589

Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
5590

Quyết định 58/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
5591

Thông báo 109/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về sản xuất, kinh doanh than và các giải pháp xử lý nạn khai thác, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2008
5592

Chỉ thị 11/2008/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Tháng hành động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 05 tháng 6 năm 2008)

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2008
5593

Quyết định 03/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2008
5594

Quyết định 02/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2008
5595

Quyết định 51/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
5596

Quyết định 16/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/9/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2008
5597

Quyết định 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
5598

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
5599

Chỉ thị 02/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2008

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2008
5600

Công văn 1762/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2008
Vui lòng đợi