Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.013 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5581

Chỉ thị 18/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác

Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5582

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
5583

Quyết định 11/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5584

Chỉ thị 17/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách đẩy mạnh công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng"

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
5585

Quyết định 1674/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 04/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
5586

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí số 10/2008/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 03/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2008
5587

Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
5588

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; giá ca máy phục vụ công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2008
5589

Quyết định 71/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Ban hành: 29/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
5590

Công văn 3394/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập lại trật tự trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 23/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2008
5591

Thông tư 39/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Ban hành: 19/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
5592

Quyết định 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý, cấp phát và thanh toán dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị theo hình thức đặt hàng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
5593

Công văn 3016/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các dự án đầu tư khảo sát, thăm dò khoáng sản ở Lào

Ban hành: 14/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
5594

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2015
5595

Nghị định 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
5596

Quyết định 680/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc đổi tên Vụ Khoa học công nghệ thành Vụ Khoa học công nghệ và môi trường và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
5597

Công văn 3798/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến kinh doanh than

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
5598

Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý các Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
5599

Quyết định 485/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020"

Ban hành: 02/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2008
5600

Quyết định 57/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2020"

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
Vui lòng đợi