Công văn 2028/UBND-KT Hà Nội 2020 đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 2028/UBND-KT
V/v:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

- Các Chủ đầu tư thuộc Thành phố.

 

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước, thời gian qua, các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư đã tích cực thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Tuy nhiên, tính đến hết Quý I/2020 vẫn còn 165 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán, trong đó có 23 dự án cấp Thành phố, 142 dự án cấp huyện. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp tại các Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố: số 5496/UBND-KT ngày 01/11/2017, số 3974/UBND-KT ngày 27/8/2018 và số 2142/UBND-KT ngày 22/5/2019 về việc đẩy mạnh công tác quyết toán; đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đảm bảo thời gian theo đúng quy định tại Điều 21 Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán: Sở Tài chính (đối với các dự án cấp Thành phố); Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với các dự án cấp huyện) làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư từng dự án, yêu cầu cam kết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán.

2. Yêu cầu các Chủ đầu tư:

- Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, Thành phố trong công tác quyết toán; kịp thời tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; hoàn chỉnh và gửi báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, thời hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính.

- Rà soát, tổng hợp tất cả các dự án đã, đang triển khai đặc biệt là các dự án đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành, xác định rõ các vướng mắc, khó khăn của từng dự án (nếu có), chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 và các năm tiếp theo để giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền; có báo cáo chi tiết các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm quyết toán gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ban, ngành có liên quan để được kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ các nội dung vượt thẩm quyền.

- Đối với các dự án chậm quyết toán: khẩn trương hoàn thành lập hồ sơ quyết toán gửi Sở Tài chính (đối với dự án cấp Thành phố), phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với dự án cấp huyện) trước ngày 30/6/2020 để thực hiện thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

3. Yêu câu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chậm quyết toán; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí, sắp xếp, phân công hợp lý cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm tra quyết toán và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình quyết toán đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính; thành lập Tổ công tác để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quận, huyện, thị xã; chỉ đạo Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các Chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành.

- Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm công nợ của các dự án sau khi được phê duyệt quyết toán; chỉ đạo Chủ đầu tư kịp thời lập hồ sơ thanh toán, thu hồi các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán; thực hiện tất toán tài khoản và đóng mã dự án theo quy định.

4. Yêu cầu các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công an Thành phố: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tập trung quyết toán các dự án hoàn thành; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay trong quá trình thực hiện dự án; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt các thủ tục liên quan đến kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng, nghiệm thu an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện cho các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

5. Yêu cầu Kho bạc nhà nước Hà Nội và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố: Rà soát các dự án tồn đọng, dự án hoàn thành chưa tất toán tài khoản; định kỳ hàng quý thông báo cho Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và Sở Tài chính để tổng hợp, đôn đốc công tác quyết toán, đóng mã số dự án theo đúng quy định pháp luật,

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp, giải quyết các vướng mắc trong điều chỉnh dự án, kế hoạch đấu thầu; đối với các dự án dừng thực hiện kéo dài đề nghị rà soát, đánh giá, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố hướng xử lý (cho dừng thực hiện, cho tách phần chưa hoàn thành thành dự án riêng...) để thực hiện quyết toán dứt điểm phần dự án đã hoàn thành.

7. Giao Sở Tài chính: Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc công tác quyết toán của Thành phố; đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định; thường xuyên rà soát, báo cáo tổng hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm gửi Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tài chính; tăng cường hoạt động của Tổ công tác liên ngành để đẩy mạnh công tác quyết toán và đóng mã dự án trên địa bàn Thành phố.

8. Giao Sở Xây dựng: Chỉ đạo Thanh tra xây dựng hàng năm xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các Chủ đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND TP (để b/c);

- Các PCT UBND TP;

- VPUB; CVP, các PCVP, KT, ĐT, KGVX, GPMB TKBT;

- Sở Nội vụ; Ban Thi đua khen thưởng;

- Lưu: VT, KTCông

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 

 

thuộc tính Công văn 2028/UBND-KT

Công văn 2028/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2028/UBND-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:29/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi