Tra cứu Công văn về Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.625 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Công văn 1554/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP và Thông tư 57/2021/TT-BTC về rà soát các khoản thu và miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp

02

Công văn 2375/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc rà soát, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương về quản lý, sử dụng tài sản công

03

Công văn 2000/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2023

04

Công văn 7970/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

05

Công văn 34/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân

06

Công văn 1750/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

07

Công văn 497/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên môi trường điện tử

08

Công văn 1504/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc đôn đốc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023

09

Công văn 1076/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

10

Công văn 270/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2022

11

Công văn 269/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022

12

Công văn 845/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 12 tháng, ước thực hiện 13 tháng kế hoạch năm 2022 và tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước ước 01 tháng kế hoạch năm 2023

13

Hướng dẫn 11/HD-VKSTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trong ngành Kiểm sát nhân dân

14

Công văn 591/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về hợp tác tài chính

15

Công văn 140/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ

16

Công văn 375/BTC-TCNH của Bộ Tài chính về việc báo cáo bổ sung về việc xin chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

17

Công văn 93/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2022

18

Công văn 256/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023

19

Công văn 142/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đề nghị nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách Nhà nước

20

Công văn 20/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính