Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 358 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
41

Văn bản hợp nhất 55/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
42

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
43

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
44

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
45

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 và Quyết định 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
46

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
47

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
48

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
49

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
50

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
51

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
52

Văn bản hợp nhất 53/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
53

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
54

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
55

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
56

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
57

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
58

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Xác thực: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
59

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Xác thực: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
60

Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 22/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi