Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 45 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
21

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTC Dự trữ Nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2009/BTC Dự trữ quốc gia đối với gạo bảo quản kín

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 03/09/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2008/BTC Dự trữ quốc gia đối với máy phát điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 04/08/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7246:2003 Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong khí thải

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 11/11/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
28

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 27015:2017 ISO/IEC TR 27015:2012 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Hướng dẫn quản lý an toàn thông tin cho dịch vụ tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
29

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-2:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 2: Giới thiệu về quy trình xử lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
30

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-1:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 1: Tổng quát

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
31

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-2:2008 ISO 13616-2:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan đăng ký

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
32

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6558:2008 ISO 4217:2001 Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
33

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6742:2010 Ngân hàng-Thông điệp viễn thông ngân hàng-Mã phân định tổ chức (BIC)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
34

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9417:2012 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản-Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
35

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-7:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 7: Mô tả về chức năng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
36

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11198-5:2015 Thẻ mạch tích hợp EMV cho hệ thống thanh toán-Đặc tả ứng dụng thanh toán chung-Phần 5: Quy trình xử lý tập lệnh bên phát hành thẻ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
37

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7699-2-44:2007 IEC 60068-2-44:1995 Thử nghiệm môi trường - Phần 2-44: Các thử nghiệm - Hướng dẫn thử nghiệm T: Hàn thiếc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
38

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12106:2017 ISO 17442:2012 Dịch vụ tài chính-Mã phân định thực thể pháp nhân (LEI)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2018
39

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6743:2008 ISO 10383:2003 Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan-Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
40

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6744-1:2008 ISO 13616-1:2007 Dịch vụ tài chính-Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN)-Phần 1: Cấu trúc IBAN

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
Vui lòng đợi