Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.714 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
12141

Quyết định 03/1998/QĐ-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12142

Quyết định 01/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tiền bán cổ phần và lợi tức cổ phần Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12143

Quyết định 436/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và sửa đổi một số tài khoản vào hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
12144

Công văn 1065/1997/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12145

Quyết định 431/1997/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bổ sung quy định về tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước với các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NH14 ngày 10/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12146

Quyết định 430/1997/QĐ/NH13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện giao dịch SWAP giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12147

Quyết định 427/1997/QĐ-NHNN2 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ban hành "Quy định về giao nhận và bảo quản ấn chỉ quan trọng của Ngân hàng Nhà nước".

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12148

Quyết định 997-QĐ/NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12149

Quyết định 423/1997/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức thực hiện kiểm toán đối với các ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12150

Thông tư 89/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Quỹ hợp tác Phát triển kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12151

Quyết định 1039/1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với các Hiệp hội, liên đoàn thể thao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12152

Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12153

Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12154

Quyết định 402/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12155

Quyết định 403/1997/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ban quản lý các dự án ngân hàng áp dụng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 269-NH2 ngày 4/12/92 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12156

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12157

Thông tư 87/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12158

Quyết định 397/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12159

Quyết định 396/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12160

Quyết định 394/1997/QĐ/NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho vay theo chỉ định đợt I cho các ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả cơ bão số 5

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về