Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.133 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11821

Quyết định 1058a-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11822

Hướng dẫn 1394/NHCT-TĐ của Ngân hàng Công thương Việt Nam về cho vay ưu đãi lãi suất đối với các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu Tải về
11823

Quyết định 273/QĐ-NH2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc huỷ bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11824

Quyết định 269/QĐ- NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ban quản lý dự án Ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11825

Thông tư 05/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc đặt Văn phòng Đại diện của tổ chức tín dụng Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11826

Quyết định 263/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số điều của Qui chế bảo lãnh và tái bảo lãnh vay vốn nước ngoài ban hành kèm theo quyết định số 23/QĐ-NH14 ngày 21/12/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11827

Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số Điều của Qui chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11828

Quyết định 260/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11829

Quyết định 264-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
11830

Quyết định 261/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ và cơ cấu dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11831

Thông tư 04/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy chế dự trữ bắt buộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11832

Quyết định 236/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về trách nhiệm phối hợp công tác giữa các vụ, Cục ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11833

Quyết định 230/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11834

Quyết định 525/TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11835

Quyết định 228/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nhiệm vụ của Vụ quản lý các Tổ chức tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11836

Quyết định 960-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11837

Quyết định 455/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11838

Quyết định 89-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11839

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11840

Thông tư 61 TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về