Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.721 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11801

Quyết định 249/2000/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc Hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11802

Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11803

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11804

Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11805

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11806

Thông tư 78/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11807

Thông tư 73/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
11808

Quyết định 113/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11809

Chỉ thị 13/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11810

Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
11811

Thông tư 67/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung và sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lĩnh vực khác Tải về
11812

Thông tư 66/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng vốn tín dụng ấn Độ thuộc Hiệp định 600 triệu rupi ký ngày 1/12/1999 giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà ấn Độ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11813

Quyết định 206/2000/QĐ-NHNN13 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi khoản 2 Điều 9 “Quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 26/03/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11814

Thông tư 08/2000/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
11815

Thông tư 61/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 29/4/1999 về một số vấn đề tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11816

Thông tư 58/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 01/2000/NĐ-CP ngày 13/1/2000 của Chính phủ về ban hành Quy chế phát hành trái phiếu của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11817

Nghị định 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Vi phạm hành chính Tải về
11818

Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung và hủy bỏ một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN2 ngày 17/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11819

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11820

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về