Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.725 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
11741

Quyết định 153/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tham khảo về lãi suất cho vay cho Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11742

Quyết định 154/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11743

Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11744

Quyết định 92/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm soát đặc biệt đối với Quỹ tín dụng nhân dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11745

Quyết định 90/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11746

Quyết định 85/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11747

Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11748

Thông tư 09/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2001

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11749

Quyết định 61/2001/QĐ-NHNN của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Điểm D Khoản 3 Điều 5 'Quy định về hệ thống mã ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11750

Nghị định 05/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11751

Quyết định 53/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11752

Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11753

Quyết định 19/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số công việc về quản lý ngoại hối tại các tinh, thành phố phía Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11754

Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11755

Quyết định 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11756

Thông tư 118/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11757

Quyết định 522/2000/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung tài khoản và sửa đổi một số quy định về hạch toán ngoại tệ trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11758

Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11759

Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11760

Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về