Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 10.211 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9601

Quyết định 131/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam phát hành trái phiếu năm 1998.

Ban hành: 06/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9602

Thông tư 42/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Điều 4 Mục I Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg ngày 30/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Ban hành: 02/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9603

Thông tư 40/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua KBNN

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
9604

Thông tư 41/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 31/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
9605

Thông tư 37/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp khoản phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước

Ban hành: 28/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9606

Thông tư 03/1998/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998

Ban hành: 27/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9607

Công văn 249/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Quyết định số 37/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9608

Thông tư 36/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Ban hành: 21/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
9609

Thông tư 03/1998/TT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép hoạt động cho các công ty tài chính trong Tổng công ty Nhà nước

Ban hành: 20/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9610

Quyết định 96/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 13/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
9611

Quyết định 95/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư 03/TT-NH5 ban hành ngày 9/2/1996

Ban hành: 12/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
9612

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân khu vực theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Ban hành: 09/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9613

Thông tư 01/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/1997/TT-NHNN17 ngày 25/10/1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Ban hành: 09/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
9614

Quyết định 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998

Ban hành: 03/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
9615

Công văn 121/1998/CV-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ các Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/1998/QĐ-NHNN3 ngày 3/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 02/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
9616

Quyết định 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quỹ tín dụng đào tạo

Ban hành: 02/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
9617

Quyết định 88/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung quy định nguyên tắc ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi

Ban hành: 28/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9618

Công văn 485-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc sơ kết công tác triển khai thực hiện Luật NSNN

Ban hành: 26/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
9619

Quyết định 78/1998/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi điểm 1, 5, 9 trong Thông tư 12/11-NH7 ngày 5/9/1994 của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 25/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
9620

Công văn 157/1998/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Điều 5 Quyết định số 37/1998/QĐ-TTg

Ban hành: 23/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
Vui lòng đợi