Danh mục

Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.875 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9581

Quyết định 960-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc ghi danh

Ban hành: 26/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9582

Quyết định 455/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài

Ban hành: 24/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9583

Quyết định 89-QĐ/NH9 của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập thị trường mua bán lại tín phiếu

Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
9584

Quyết định 216/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý và điều hành quỹ vàng của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
9585

Thông tư 61 TC/TCDN của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9586

Thông tư 60 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi YAZUN

Ban hành: 27/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9587

Quyết định 208/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về quản lý quỹ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 26/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
9588

Thông tư 59 TC/NSNN của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 25/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
9589

Quyết định 202/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quỹ tín dụng Nhân dân

Ban hành: 21/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
9590

Thông tư 54-TC/TCCB của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung công tác quản lý công sản của Sở tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 14/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9591

Quyết định 196/QĐ-NH9 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Quản lý các Tổ chức tín dụng Nhân dân

Ban hành: 11/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9592

Quyết định 397/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
9593

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 07/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9594

Thông tư 48-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư hoàn thành

Ban hành: 30/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9595

Thông tư 47-TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với dự án Quốc lộ 5 (km 47 - km 62)

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
9596

Quyết định 180/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9597

Quyết định 181/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng

Ban hành: 29/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9598

Quyết định 593 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9599

Quyết định 592 TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc quy định mức lãi suất năm thứ hai của trái phiếu Kho bạc loại kỳ hạn 3 năm

Ban hành: 10/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9600

Quyết định 153-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thí điểm thành lập quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
Vui lòng đợi