Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.779 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9581

Quyết định 32/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh

9582

Thông tư 73/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, thị trấn

9583

Quyết định 31/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 1050/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

9584

Quyết định 30/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán - Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/QĐ-NHNN ngày 16/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

9585
9586

Công văn 2475/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng không phù hợp với hợp đồng

9587

Thông tư 72/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán

9588

Thông tư 69/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

9589

Quyết định 51/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

9590

Quyết định 28/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý seri tiền mới in

9591
9592

Quyết định 2157/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1683/QĐ-BTC ngày 02/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế Quản lý tài chính tạm thời của công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

9593

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên

9594

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1133/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước

9595

Thông tư 64/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

9596

Công văn 3289/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2007 đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng

9597

Thông tư 04/2007/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã

9598

Thông tư 58/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

9599

Công văn 721/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

9600

Thông tư 02/2007/TT-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn