Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 12.115 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9561

Thông tư 82/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
9562

Thông báo 279/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9563

Công văn 7109/BGTVT-QLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án xây dựng giao thông

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông Tải về
9564

Quyết định 12/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
9565

Công văn 6360/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9566

Quyết định 2133/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9567

Quyết định 2131/QĐ-NHNN của Nhân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9568

Quyết định 2132/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 346/QĐ-NHNN ngày 13/02/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9569

Quyết định 1354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9570

Nghị định 106/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9571

Thông tư 80/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9572

Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
9573

Công văn 2539/NHCS-TD của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ Quốc gia về việc làm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
9574

Thông tư 78/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9575

Quyết định 126/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9576

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Biểu quy định chi tiết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách nhà nước giữa các cấp ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 01/08/2008 đến hết ngày 31/12/2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9577

Công văn 8324/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tín dụng đối với học sinh sinh viên năm học 2008 - 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9578
9579

Quyết định 25/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ điều hoà tiền mặt, xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9580

Quyết định 2707/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về