Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.687 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9561

Thông tư 71-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán nợ ngân sách Nhà nước bằng kỳ phiếu thanh toán nợ của Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 14/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
9562

Thông tư 15/TT-NH2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 239/QĐ-NH.1 ngày 02/11/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Ban hành: 12/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9563

Quyết định 85-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Tài chính - Tiền tệ Nhà nước

Ban hành: 11/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
9564

Thông tư liên bộ 14/TTLB của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản

Ban hành: 04/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
9565

Thông tư 69-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Chỉ thị 01-TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9566

Quyết định 239/QĐ-NH1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ phát hành và sử dụng ngân phiếu thanh toán của Ngân hàng

Ban hành: 02/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9567

Thông tư 13/TT-NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/CT ngày 08/06/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần trong hoạt động ngân hàng

Ban hành: 23/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
9568

Quyết định 219-QĐ/NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung sửa đổi một số nội dung của thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

Ban hành: 15/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
9569

Thông tư 57-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 01-TTg ngày 06/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 14/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9570

Thông tư 56-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 08-TC/TCT ngày 31/3/1992

Ban hành: 12/10/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9571

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 312-HĐBT ngày 21/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi Điều 79 của Nghị định 28-HĐBT ngày 06/02/1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 03/10/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9572

Thông tư 49-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 59-TC/TCT/CS ngày 02/11/1991 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9573

Quyết định 170/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc điều chỉnh lệ phí trong giao dịch mua, bán ngoại tệ tại hai Trung tâm giao dịch ngoại tệ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và giá bán ngoại tệ tối đa và giá mua ngoại tệ tối thiểu của các ngân hàng được phép kinh doanh ngoại tệ

Ban hành: 28/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9574

Quyết định 175/QĐ-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc mang theo tiền mặt ngoại tệ khi xuất nhập cảnh

Ban hành: 09/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
9575

Thông tư 40-TC/TCT/CS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 196-CT ngày 09/6/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 22/08/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9576

Quyết định 277-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thanh toán nợ giai đoạn II

Ban hành: 29/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9577

Thông tư 1360-TC/KBNN của Bộ Tài chính về thể lệ cho vay bằng nguồn vốn từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm

Ban hành: 27/07/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
9578

Quyết định 259-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc quản lý và sử dụng quỹ sắp xếp lao động và giải quyết việc làm trong ngân sách Nhà nước năm 1992

Ban hành: 13/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
9579

Thông tư 11/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế dự trữ bắt buộc

Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
9580

Thông tư 10/TT-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn trong kinh doanh tiền tệ

Ban hành: 06/07/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
Vui lòng đợi