Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.825 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
9541

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
9542

Thông tư 121/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/4/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu Tải về
9543

Quyết định 84/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9544

Thông báo 203/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9545

Thông tư 120/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
9546

Công văn số 13721/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9547

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
9548

Quyết định 58/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
9549

Thông tư 119/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giao thông Tải về
9550

Quyết định 09/2007/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chế độ Kế toán nghiệp vụ thi hành án

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
9551

Công văn 10607/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9552

Thông tư 118/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
9553

Quyết định 79/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
9554

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9555

Quyết định 1289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
9556

Công văn 1385/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính khi bán nợ và xử lý tài chính theo Quyết định số 28/2004/QĐ-TTg ngày 04/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
9557

Công văn 3444/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2007 đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
9558

Công văn 3934/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục thanh toán qua ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9559

Công văn 3939/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kế toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
9560

Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách, Hành chính Tải về